Objevuj: KurzyDoučováníSlužbyZážitkySportPoptávámPracovní nabídky

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je společnost Veenice influence s.r.o., IČ: 17932475, se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5 – Stodůlky. Osobní údaje správce zpracovává za účelem uzavření smlouvy o zprostředkování a jejího následného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění smlouvy o zprostředkování založené objednávkou zájemce a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:
- informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
- informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
- informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
- informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
- informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
- informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
- informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
- informace související s použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
- informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
- jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

3. Použití vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:
- správu našich webových stránek a naše podnikání;
- přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
- umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
- poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
- zasílání výpisů, faktur, upomínek plateb a vybírání plateb;
- zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
- zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
- zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nechcete dostávat);
-zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nechcete dostávat);
- poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
- vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
- udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
- ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek
- další použití.
Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s vaším souhlasem. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

4. Zveřejňování osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, státním úředníkům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:
- v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit na základě zákona;
- v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
- za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům);
- kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli našeho podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme);
S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

5. Mezinárodní přenosy dat
Údaje, které shromažďujeme, nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

6. Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
Vaše osobní údaje budou smazány nejpozději do deseti let ode dne, kdy přestanete využívat naši službu. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
- v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
- pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení;
- za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).

7. Bezpečnost vašich osobních údajů
Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o žádné heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

8. Změny
Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

9. Vaše práva
Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Máte především tato práva: právo kdykoliv požádat správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím; právo kdykoliv požádat správce o opravu osobních údajů; právo na to, aby správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním; právo kdykoliv požádat správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná; právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; právo kdykoliv vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace; právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.; právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování; právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Můžete nás kdykoliv vyzvat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

10. Aktualizace údajů
Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

11. Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.
Většina webových prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies. Toto je věcí vašeho uživatelského nastavení. Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete samozřejmě kdykoliv vymazat.